اداری میرداماد

 

محل پروژه : میرداماد

کاربری : اداری

مدت زمان اجرای کار : 2 ماه

متراژ : 145 متر