لیلیوم پارک-واحد غربی

 

 

نام پروژه : لیلیوم پارک

محل پروژه : گلستان شمالی

کاربری : مسکونی

متراژ : 300

مدت زمان اجرای پروژه : 9 ماه